Είσοδος Επικοινωνία


Επιστολή Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε οφειλέτες



Βεβαίωση Συντάξεων (για Φορολογική Χρήση)

Διαθέσιμη και για το οικονομικό έτος 2015
(Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2014)



Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού
Inform Pensioners who live abroad



Ο δικτυακός τόπος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%